Court 1
Court 2
Round #1
Sumaiyah vs Taskeen
Yusuf Rashaad
Nabehah vs Riyaadh
Saf Umme
Round #2
Sumaiyah vs Riyaadh
Rashaad Nabehah
Taskeen vs Umme
Yusuf Saf
Round #3
Sumaiyah vs Umme
Saf Rashaad
Riyaadh vs Nabehah
Taskeen Yusuf
Round #4
Riyaadh vs Taskeen
Sumaiyah Saf
Nabehah vs Umme
Rashaad Yusuf