22.2 Pirkot

1. Mikko   56
2. Timo   52
3. Kimi   46
4. Antti   38
Round #1
22
10
Timo   Kimi
Mikko Antti
Round #2
15
17
Mikko   Timo
Antti Kimi
Round #3
19
13
Mikko   Timo
Kimi Antti