Americano Padel logo

tbk2

1. Olli   50
2. Esa V:1 48
3. Pekka V:1 48
4. Toni   46
Printable
Round #1
16
16
Olli   Esa
Toni Pekka
Round #2
17
15
Olli   Esa
Pekka Toni
Round #3
17
15
Esa   Toni
Olli Pekka