sunset doubles

    W-L-T Diff P
1. Sumaiyah+Yusuf 1-0-0 +4 18
2. Nabehah+Saf 0-1-0 -4 14
3. Riyaadh+Taskeen 0-0-0 0 0
4. Umme+Rashaad 0-0-0 0 0
Utskrivbar
Runda #1
Court 1
0
0
Riyaadh+Taskeen   Umme+Rashaad
Court 2
18
14
Sumaiyah+Yusuf   Nabehah+Saf
Runda #2
Court 1
0
0
Umme+Rashaad   Sumaiyah+Yusuf
Court 2
0
0
Riyaadh+Taskeen   Nabehah+Saf
Runda #3
Court 1
0
0
Riyaadh+Taskeen   Sumaiyah+Yusuf
Court 2
0
0
Nabehah+Saf   Umme+Rashaad