Algajad (punane) 24.02

    W-L-T Diff P
1. Anna Liisa 7-0-0 +32 42
2. Steven Maasi 5-2-0 +17 34
3. Kulla Kurvet 4-3-0 +14 32
4. Johanna Mõtte 2-4-1 +3 28
5. Riho Rogov 3-3-1 +2 25
6. Janne Prints 2-4-1 -18 17
7. Karina Lepik 2-5-0 -25 15
8. Kristin Kõva 1-5-1 -25 13
Utskrivbar
Runda #1
Court 1
0
6
Janne Prints   Kulla Kurvet
Johanna Mõtte Steven Maasi
Court 2
1
5
Kristin Kõva   Anna Liisa
Riho Rogov Karina Lepik
Runda #2
Court 1
10
0
Anna Liisa   Janne Prints
Johanna Mõtte Karina Lepik
Court 2
6
1
Steven Maasi   Kulla Kurvet
Riho Rogov Kristin Kõva
Runda #3
Court 1
5
1
Steven Maasi   Karina Lepik
Janne Prints Riho Rogov
Court 2
4
2
Anna Liisa   Kulla Kurvet
Kristin Kõva Johanna Mõtte
Runda #4
Court 1
1
6
Karina Lepik   Kulla Kurvet
Johanna Mõtte Riho Rogov
Court 2
2
5
Steven Maasi   Anna Liisa
Kristin Kõva Janne Prints
Runda #5
Court 1
0
9
Karina Lepik   Steven Maasi
Kristin Kõva Johanna Mõtte
Court 2
2
5
Kulla Kurvet   Anna Liisa
Janne Prints Riho Rogov
Runda #6
Court 1
5
2
Anna Liisa   Johanna Mõtte
Steven Maasi Riho Rogov
Court 2
7
1
Kulla Kurvet   Janne Prints
Karina Lepik Kristin Kõva
Runda #7
Court 1
8
1
Anna Liisa   Steven Maasi
Kulla Kurvet Karina Lepik
Court 2
4
4
Janne Prints   Johanna Mõtte
Riho Rogov Kristin Kõva