Rietvlei Court 5 23Jun

    W-L-T Diff P
1. Emperor 3-1-0 +18 57
2. Shoto 2-1-1 +8 52
3. Riete/Ryns 2-1-0 +16 44
4. Jase/Hannes 1-1-1 -8 32
5. NASA 0-2-1 -16 28
6. Al/ Oppies 0-2-1 -18 27
7. Ingenium 0-0-0 0 0
8. Linus 0-0-0 0 0
9. Mini Zukali 0-0-0 0 0
10. Karolina 0-0-0 0 0
11. Ice Barriers 0-0-0 0 0
12. Jurracs 0-0-0 0 0
13. Ancient Warriors 0-0-0 0 0
14. Pelaser 0-0-0 0 0
15. Saimaa Brewing 0-0-0 0 0
16. Tes 0-0-0 0 0
17. 14 0-0-0 0 0
18. Park Sieun 0-0-0 0 0
19. 12 0-0-0 0 0
20. Sakura 0-0-0 0 0
21. 5 0-0-0 0 0
22. 19 0-0-0 0 0
23. Bona 0-0-0 0 0
24. Kim Jiwon 0-0-0 0 0
25. Gaeul 0-0-0 0 0
26. Moka 0-0-0 0 0
27. Kim Chaewon 0-0-0 0 0
28. Luda 0-0-0 0 0
29. Wonyoung 0-0-0 0 0
30. Seo Jisoo 0-0-0 0 0
31. Yein 0-0-0 0 0
32. Minji 0-0-0 0 0
33. Yeonhee 0-0-0 0 0
34. Iroha 0-0-0 0 0
35. Younjung 0-0-0 0 0
36. (15) 0-0-0 0 0
37. Zhang Jingyi 0-0-0 0 0
38. Gyuri 0-0-0 0 0
39. Sun Zhenni 0-0-0 0 0
40. Winter 0-0-0 0 0
41. Wang Churan 0-0-0 0 0
42. Zhang Miaoyi 0-0-0 0 0
43. Danielle 0-0-0 0 0
44. Yoojung 0-0-0 0 0
45. Tian Xiwei 0-0-0 0 0
46. e 0-0-0 0 0
47. Shin Yuna 0-0-0 0 0
48. (8) 0-0-0 0 0
Stampabile
Giro #1
Court 1
17
7
Shoto   NASA
Emperor Riete/Ryns
Giro #2
Court 1
12
12
Al/ Oppies   NASA
Jase/Hannes Shoto
Giro #3
Court 1
5
19
Jase/Hannes   Riete/Ryns
Shoto Emperor
Giro #4
Court 1
9
15
NASA   Jase/Hannes
Al/ Oppies Emperor
Giro #5
Court 1
6
18
Al/ Oppies   Riete/Ryns
Emperor Shoto
Giro #6
Court 1
0
0
NASA   Al/ Oppies
Jase/Hannes Shoto
Giro #7
Court 1
0
0
Riete/Ryns   NASA
Al/ Oppies Emperor
Giro #8
Court 1
0
0
Ice Barriers   NASA
Ancient Warriors Ingenium
Court 2
0
0
Riete/Ryns   Al/ Oppies
Shoto Jurracs
Court 3
0
0
Jase/Hannes   Mini Zukali
Emperor Karolina
Giro #9
Court 1
0
0
Shoto   Riete/Ryns
Mini Zukali Emperor
Court 2
0
0
Ingenium   NASA
Karolina Ice Barriers
Court 3
0
0
Al/ Oppies   Jase/Hannes
Ancient Warriors Jurracs
Giro #10
Court 1
0
0
NASA   Al/ Oppies
Jurracs Jase/Hannes
Court 2
0
0
Emperor   Riete/Ryns
Ancient Warriors Ingenium
Court 3
0
0
Mini Zukali   Shoto
Ice Barriers Karolina
Giro #11
Court 1
0
0
Karolina   Shoto
Ancient Warriors Jurracs
Court 2
0
0
Al/ Oppies   NASA
Ice Barriers Mini Zukali
Court 3
0
0
Riete/Ryns   Emperor
Jase/Hannes Ingenium
Giro #12
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Riete/Ryns
Giro #13
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Shoto
Giro #14
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Emperor
Giro #15
Court 1
0
0
NASA   Riete/Ryns
Giro #16
Court 1
0
0
Tes   Pelaser
Giro #17
Court 1
0
0
Shoto   Mini Zukali
Giro #18
Court 1
0
0
Emperor   Ingenium
Giro #19
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Jurracs
Giro #20
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Karolina
Giro #21
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ice Barriers
Giro #22
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Ancient Warriors
Giro #23
Court 1
0
0
NASA   Pelaser
Giro #24
Court 1
0
0
Tes   Ice Barriers
Giro #25
Court 1
0
0
Shoto   Emperor
Giro #26
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Mini Zukali
Giro #27
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Ingenium
Giro #28
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Jurracs
Giro #29
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Karolina
Giro #30
Court 1
0
0
NASA   Ancient Warriors
Giro #31
Court 1
0
0
Pelaser   Ice Barriers
Giro #32
Court 1
0
0
Tes   Karolina
Giro #33
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Emperor
Giro #34
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Shoto
Giro #35
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Mini Zukali
Giro #36
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ingenium
Giro #37
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Jurracs
Giro #38
Court 1
0
0
NASA   Ice Barriers
Giro #39
Court 1
0
0
Pelaser   Karolina
Giro #40
Court 1
0
0
Tes   Ingenium
Giro #41
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Jase/Hannes
Giro #42
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Emperor
Giro #43
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Shoto
Giro #44
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Mini Zukali
Giro #45
Court 1
0
0
NASA   Jurracs
Giro #46
Court 1
0
0
Ice Barriers   Karolina
Giro #47
Court 1
0
0
Pelaser   Ingenium
Giro #48
Court 1
0
0
Tes   Shoto
Giro #49
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Al/ Oppies
Giro #50
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Jase/Hannes
Giro #51
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Emperor
Giro #52
Court 1
0
0
Jurracs   Mini Zukali
Giro #53
Court 1
0
0
NASA   Karolina
Giro #54
Court 1
0
0
Ice Barriers   Ingenium
Giro #55
Court 1
0
0
Pelaser   Shoto
Giro #56
Court 1
0
0
Tes   Al/ Oppies
Giro #57
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Riete/Ryns
Giro #58
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Jase/Hannes
Giro #59
Court 1
0
0
Jurracs   Emperor
Giro #60
Court 1
0
0
NASA   Mini Zukali
Giro #61
Court 1
0
0
Karolina   Ingenium
Giro #62
Court 1
0
0
Ice Barriers   Shoto
Giro #63
Court 1
0
0
Pelaser   Al/ Oppies
Giro #64
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Tes
Giro #65
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Riete/Ryns
Giro #66
Court 1
0
0
Jurracs   Jase/Hannes
Giro #67
Court 1
0
0
Mini Zukali   Emperor
Giro #68
Court 1
0
0
NASA   Ingenium
Giro #69
Court 1
0
0
Karolina   Shoto
Giro #70
Court 1
0
0
Ice Barriers   Al/ Oppies
Giro #71
Court 1
0
0
Pelaser   Saimaa Brewing
Giro #72
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Tes
Giro #73
Court 1
0
0
Jurracs   Riete/Ryns
Giro #74
Court 1
0
0
Mini Zukali   Jase/Hannes
Giro #75
Court 1
0
0
NASA   Emperor
Giro #76
Court 1
0
0
Ingenium   Shoto
Giro #77
Court 1
0
0
Karolina   Al/ Oppies
Giro #78
Court 1
0
0
Ice Barriers   Saimaa Brewing
Giro #79
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Pelaser
Giro #80
Court 1
0
0
Jurracs   Tes
Giro #81
Court 1
0
0
Mini Zukali   Riete/Ryns
Giro #82
Court 1
0
0
Emperor   Jase/Hannes
Giro #83
Court 1
0
0
NASA   Shoto
Giro #84
Court 1
0
0
Ingenium   Al/ Oppies
Giro #85
Court 1
0
0
Karolina   Saimaa Brewing
Giro #86
Court 1
0
0
Ice Barriers   Ancient Warriors
Giro #87
Court 1
0
0
Jurracs   Pelaser
Giro #88
Court 1
0
0
Mini Zukali   Tes
Giro #89
Court 1
0
0
Emperor   Riete/Ryns
Giro #90
Court 1
0
0
NASA   Jase/Hannes
Giro #91
Court 1
0
0
Shoto   Al/ Oppies
Giro #92
Court 1
0
0
Ingenium   Saimaa Brewing
Giro #93
Court 1
0
0
Karolina   Ancient Warriors
Giro #94
Court 1
0
0
Jurracs   Ice Barriers
Giro #95
Court 1
0
0
Mini Zukali   Pelaser
Giro #96
Court 1
0
0
Emperor   Tes
Giro #97
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Riete/Ryns
Giro #98
Court 1
0
0
NASA   Al/ Oppies
Giro #99
Court 1
0
0
Shoto   Saimaa Brewing
Giro #100
Court 1
0
0
Ingenium   Ancient Warriors
Giro #101
Court 1
0
0
Karolina   Jurracs
Giro #102
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Tes
Giro #103
Court 1
0
0
Mini Zukali   Ice Barriers
Giro #104
Court 1
0
0
NASA   Riete/Ryns
Giro #105
Court 1
0
0
Emperor   Pelaser
Giro #106
Court 1
0
0
Gaeul   Jurracs
Giro #107
Court 1
0
0
Linus   Shoto
Giro #108
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Zhang Jingyi
Giro #109
Court 1
0
0
Younjung   12
Giro #110
Court 1
0
0
(8)   Iroha
Giro #111
Court 1
0
0
Minji   Danielle
Giro #112
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Yein
Giro #113
Court 1
0
0
Park Sieun   Ancient Warriors
Giro #114
Court 1
0
0
14   Wonyoung
Giro #115
Court 1
0
0
Winter   Ingenium
Giro #116
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Zhang Miaoyi
Giro #117
Court 1
0
0
Luda   Yoojung
Giro #118
Court 1
0
0
Riete/Ryns   (15)
Giro #119
Court 1
0
0
Emperor   Gyuri
Giro #120
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Kim Jiwon
Giro #121
Court 1
0
0
Sakura   Jase/Hannes
Giro #122
Court 1
0
0
NASA   Bona
Giro #123
Court 1
0
0
e   Shin Yuna
Giro #124
Court 1
0
0
Yeonhee   Pelaser
Giro #125
Court 1
0
0
Minji   Tian Xiwei
Giro #126
Court 1
0
0
Sun Zhenni   5
Giro #127
Court 1
0
0
19   Iroha
Giro #128
Court 1
0
0
Moka   Karolina
Giro #129
Court 1
0
0
Ice Barriers   Tes
Giro #130
Court 1
0
0
(8)   Wang Churan
Giro #131
Court 1
0
0
Gaeul   Mini Zukali
Giro #132
Court 1
0
0
Linus   Jurracs
Giro #133
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Shoto
Giro #134
Court 1
0
0
Younjung   Zhang Jingyi
Giro #135
Court 1
0
0
Kim Chaewon   12
Giro #136
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Danielle
Giro #137
Court 1
0
0
Yoojung   Yein
Giro #138
Court 1
0
0
Park Sieun   Wonyoung
Giro #139
Court 1
0
0
Emperor   Ancient Warriors
Giro #140
Court 1
0
0
14   Ingenium
Giro #141
Court 1
0
0
Winter   Zhang Miaoyi
Giro #142
Court 1
0
0
Luda   (15)
Giro #143
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Kim Jiwon
Giro #144
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Gyuri
Giro #145
Court 1
0
0
Sakura   Pelaser
Giro #146
Court 1
0
0
NASA   Jase/Hannes
Giro #147
Court 1
0
0
e   Bona
Giro #148
Court 1
0
0
Minji   Shin Yuna
Giro #149
Court 1
0
0
Yeonhee   5
Giro #150
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Tian Xiwei
Giro #151
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Tes
Giro #152
Court 1
0
0
19   Wang Churan
Giro #153
Court 1
0
0
Moka   Iroha
Giro #154
Court 1
0
0
Ice Barriers   Karolina
Giro #155
Court 1
0
0
Gaeul   (8)
Giro #156
Court 1
0
0
Linus   Mini Zukali
Giro #157
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Jurracs
Giro #158
Court 1
0
0
Younjung   Shoto
Giro #159
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Zhang Jingyi
Giro #160
Court 1
0
0
Winter   12
Giro #161
Court 1
0
0
Yoojung   Danielle
Giro #162
Court 1
0
0
Luda   Yein
Giro #163
Court 1
0
0
Emperor   Wonyoung
Giro #164
Court 1
0
0
Park Sieun   Ingenium
Giro #165
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Ancient Warriors
Giro #166
Court 1
0
0
14   Zhang Miaoyi
Giro #167
Court 1
0
0
(15)   Kim Jiwon
Giro #168
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Gyuri
Giro #169
Court 1
0
0
Sakura   5
Giro #170
Court 1
0
0
NASA   Pelaser
Giro #171
Court 1
0
0
e   Jase/Hannes
Giro #172
Court 1
0
0
Minji   Bona
Giro #173
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Shin Yuna
Giro #174
Court 1
0
0
Yeonhee   Tes
Giro #175
Court 1
0
0
Yoojung   Tian Xiwei
Giro #176
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Karolina
Giro #177
Court 1
0
0
Moka   Wang Churan
Giro #178
Court 1
0
0
19   Gaeul
Giro #179
Court 1
0
0
Ice Barriers   Iroha
Giro #180
Court 1
0
0
Linus   (8)
Giro #181
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Mini Zukali
Giro #182
Court 1
0
0
Younjung   Jurracs
Giro #183
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Shoto
Giro #184
Court 1
0
0
Winter   Zhang Jingyi
Giro #185
Court 1
0
0
14   12
Giro #186
Court 1
0
0
Yein   Danielle
Giro #187
Court 1
0
0
Luda   Kim Jiwon
Giro #188
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Wonyoung
Giro #189
Court 1
0
0
Emperor   Ingenium
Giro #190
Court 1
0
0
Park Sieun   Zhang Miaoyi
Giro #191
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ancient Warriors
Giro #192
Court 1
0
0
(15)   Gyuri
Giro #193
Court 1
0
0
Sakura   Tes
Giro #194
Court 1
0
0
NASA   5
Giro #195
Court 1
0
0
e   Pelaser
Giro #196
Court 1
0
0
Minji   Jase/Hannes
Giro #197
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Bona
Giro #198
Court 1
0
0
Yoojung   Shin Yuna
Giro #199
Court 1
0
0
Yeonhee   Karolina
Giro #200
Court 1
0
0
Yein   Tian Xiwei
Giro #201
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Iroha
Giro #202
Court 1
0
0
Ice Barriers   Wang Churan
Giro #203
Court 1
0
0
Moka   Gaeul
Giro #204
Court 1
0
0
Linus   19
Giro #205
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   (8)
Giro #206
Court 1
0
0
Younjung   Mini Zukali
Giro #207
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Jurracs
Giro #208
Court 1
0
0
Winter   Shoto
Giro #209
Court 1
0
0
14   Zhang Jingyi
Giro #210
Court 1
0
0
Park Sieun   12
Giro #211
Court 1
0
0
Luda   Danielle
Giro #212
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Gyuri
Giro #213
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Wonyoung
Giro #214
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Ingenium
Giro #215
Court 1
0
0
Emperor   Zhang Miaoyi
Giro #216
Court 1
0
0
(15)   Ancient Warriors
Giro #217
Court 1
0
0
NASA   Tes
Giro #218
Court 1
0
0
Sakura   Karolina
Giro #219
Court 1
0
0
e   5
Giro #220
Court 1
0
0
Minji   Pelaser
Giro #221
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Jase/Hannes
Giro #222
Court 1
0
0
Yoojung   Bona
Giro #223
Court 1
0
0
Yein   Shin Yuna
Giro #224
Court 1
0
0
Yeonhee   Iroha
Giro #225
Court 1
0
0
Danielle   Tian Xiwei
Giro #226
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Wang Churan
Giro #227
Court 1
0
0
Ice Barriers   Gaeul
Giro #228
Court 1
0
0
Moka   Linus
Giro #229
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   19
Giro #230
Court 1
0
0
Younjung   (8)
Giro #231
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Mini Zukali
Giro #232
Court 1
0
0
Winter   Jurracs
Giro #233
Court 1
0
0
14   Shoto
Giro #234
Court 1
0
0
Park Sieun   Zhang Jingyi
Giro #235
Court 1
0
0
Emperor   12
Giro #236
Court 1
0
0
Luda   Gyuri
Giro #237
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Ancient Warriors
Giro #238
Court 1
0
0
(15)   Wonyoung
Giro #239
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ingenium
Giro #240
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Zhang Miaoyi
Giro #241
Court 1
0
0
e   Tes
Giro #242
Court 1
0
0
NASA   Karolina
Giro #243
Court 1
0
0
Sakura   Iroha
Giro #244
Court 1
0
0
Minji   5
Giro #245
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Pelaser
Giro #246
Court 1
0
0
Yoojung   Jase/Hannes
Giro #247
Court 1
0
0
Yein   Bona
Giro #248
Court 1
0
0
Danielle   Shin Yuna
Giro #249
Court 1
0
0
Yeonhee   Wang Churan
Giro #250
Court 1
0
0
Luda   Tian Xiwei
Giro #251
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Gaeul
Giro #252
Court 1
0
0
Ice Barriers   Linus
Giro #253
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Moka
Giro #254
Court 1
0
0
Younjung   19
Giro #255
Court 1
0
0
Kim Chaewon   (8)
Giro #256
Court 1
0
0
Winter   Mini Zukali
Giro #257
Court 1
0
0
14   Jurracs
Giro #258
Court 1
0
0
Park Sieun   Shoto
Giro #259
Court 1
0
0
Emperor   Zhang Jingyi
Giro #260
Court 1
0
0
Al/ Oppies   12
Giro #261
Court 1
0
0
Gyuri   Ancient Warriors
Giro #262
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Wonyoung
Giro #263
Court 1
0
0
(15)   Ingenium
Giro #264
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Zhang Miaoyi
Giro #265
Court 1
0
0
Minji   Tes
Giro #266
Court 1
0
0
e   Karolina
Giro #267
Court 1
0
0
NASA   Iroha
Giro #268
Court 1
0
0
Sakura   Wang Churan
Giro #269
Court 1
0
0
Seo Jisoo   5
Giro #270
Court 1
0
0
Yoojung   Pelaser
Giro #271
Court 1
0
0
Yein   Jase/Hannes
Giro #272
Court 1
0
0
Danielle   Bona
Giro #273
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Shin Yuna
Giro #274
Court 1
0
0
Yeonhee   Gaeul
Giro #275
Court 1
0
0
Luda   Ancient Warriors
Giro #276
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Linus
Giro #277
Court 1
0
0
Ice Barriers   Saimaa Brewing
Giro #278
Court 1
0
0
Younjung   Moka
Giro #279
Court 1
0
0
Kim Chaewon   19
Giro #280
Court 1
0
0
Winter   (8)
Giro #281
Court 1
0
0
14   Mini Zukali
Giro #282
Court 1
0
0
Park Sieun   Jurracs
Giro #283
Court 1
0
0
Emperor   Shoto
Giro #284
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Zhang Jingyi
Giro #285
Court 1
0
0
Riete/Ryns   12
Giro #286
Court 1
0
0
Gyuri   Wonyoung
Giro #287
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Ingenium
Giro #288
Court 1
0
0
(15)   Zhang Miaoyi
Giro #289
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Tes
Giro #290
Court 1
0
0
Minji   Karolina
Giro #291
Court 1
0
0
e   Iroha
Giro #292
Court 1
0
0
NASA   Wang Churan
Giro #293
Court 1
0
0
Sakura   Gaeul
Giro #294
Court 1
0
0
Yoojung   5
Giro #295
Court 1
0
0
Yein   Pelaser
Giro #296
Court 1
0
0
Danielle   Jase/Hannes
Giro #297
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Bona
Giro #298
Court 1
0
0
Luda   Shin Yuna
Giro #299
Court 1
0
0
Yeonhee   Linus
Giro #300
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Wonyoung
Giro #301
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Saimaa Brewing
Giro #302
Court 1
0
0
Younjung   Ice Barriers
Giro #303
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Moka
Giro #304
Court 1
0
0
Winter   19
Giro #305
Court 1
0
0
14   (8)
Giro #306
Court 1
0
0
Park Sieun   Mini Zukali
Giro #307
Court 1
0
0
Emperor   Jurracs
Giro #308
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Shoto
Giro #309
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Zhang Jingyi
Giro #310
Court 1
0
0
(15)   12
Giro #311
Court 1
0
0
Gyuri   Ingenium
Giro #312
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Zhang Miaoyi
Giro #313
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Karolina
Giro #314
Court 1
0
0
Yoojung   Tes
Giro #315
Court 1
0
0
Minji   Iroha
Giro #316
Court 1
0
0
e   Wang Churan
Giro #317
Court 1
0
0
NASA   Gaeul
Giro #318
Court 1
0
0
Sakura   Linus
Giro #319
Court 1
0
0
Yein   5
Giro #320
Court 1
0
0
Danielle   Pelaser
Giro #321
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Jase/Hannes
Giro #322
Court 1
0
0
Shin Yuna   Bona
Giro #323
Court 1
0
0
Luda   Wonyoung
Giro #324
Court 1
0
0
Yeonhee   Saimaa Brewing
Giro #325
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Ingenium
Giro #326
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Younjung
Giro #327
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Ice Barriers
Giro #328
Court 1
0
0
Winter   Moka
Giro #329
Court 1
0
0
14   19
Giro #330
Court 1
0
0
Park Sieun   (8)
Giro #331
Court 1
0
0
Emperor   Mini Zukali
Giro #332
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Jurracs
Giro #333
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Shoto
Giro #334
Court 1
0
0
(15)   Zhang Jingyi
Giro #335
Court 1
0
0
Kim Jiwon   12
Giro #336
Court 1
0
0
Gyuri   Zhang Miaoyi
Giro #337
Court 1
0
0
Yoojung   Karolina
Giro #338
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Iroha
Giro #339
Court 1
0
0
Yein   Tes
Giro #340
Court 1
0
0
Minji   Wang Churan
Giro #341
Court 1
0
0
e   Gaeul
Giro #342
Court 1
0
0
NASA   Linus
Giro #343
Court 1
0
0
Sakura   Saimaa Brewing
Giro #344
Court 1
0
0
Danielle   5
Giro #345
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Pelaser
Giro #346
Court 1
0
0
Shin Yuna   Jase/Hannes
Giro #347
Court 1
0
0
Luda   Bona
Giro #348
Court 1
0
0
Wonyoung   Ingenium
Giro #349
Court 1
0
0
Yeonhee   Younjung
Giro #350
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Zhang Miaoyi
Giro #351
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Sun Zhenni
Giro #352
Court 1
0
0
Winter   Ice Barriers
Giro #353
Court 1
0
0
14   Moka
Giro #354
Court 1
0
0
Park Sieun   19
Giro #355
Court 1
0
0
Emperor   (8)
Giro #356
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Mini Zukali
Giro #357
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Jurracs
Giro #358
Court 1
0
0
(15)   Shoto
Giro #359
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Zhang Jingyi
Giro #360
Court 1
0
0
Gyuri   12
Giro #361
Court 1
0
0
Yoojung   Iroha
Giro #362
Court 1
0
0
Yein   Karolina
Giro #363
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Wang Churan
Giro #364
Court 1
0
0
Danielle   Tes
Giro #365
Court 1
0
0
Minji   Gaeul
Giro #366
Court 1
0
0
e   Linus
Giro #367
Court 1
0
0
NASA   Saimaa Brewing
Giro #368
Court 1
0
0
Sakura   Younjung
Giro #369
Court 1
0
0
Tian Xiwei   5
Giro #370
Court 1
0
0
Shin Yuna   Pelaser
Giro #371
Court 1
0
0
Bona   Jase/Hannes
Giro #372
Court 1
0
0
Luda   Ingenium
Giro #373
Court 1
0
0
Wonyoung   Zhang Miaoyi
Giro #374
Court 1
0
0
Yeonhee   Kim Chaewon
Giro #375
Court 1
0
0
Ancient Warriors   12
Giro #376
Court 1
0
0
Winter   Sun Zhenni
Giro #377
Court 1
0
0
14   Ice Barriers
Giro #378
Court 1
0
0
Park Sieun   Moka
Giro #379
Court 1
0
0
Emperor   19
Giro #380
Court 1
0
0
Al/ Oppies   (8)
Giro #381
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Mini Zukali
Giro #382
Court 1
0
0
(15)   Jurracs
Giro #383
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Shoto
Giro #384
Court 1
0
0
Gyuri   Zhang Jingyi
Giro #385
Court 1
0
0
Yein   Iroha
Giro #386
Court 1
0
0
Yoojung   Wang Churan
Giro #387
Court 1
0
0
Danielle   Karolina
Giro #388
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Gaeul
Giro #389
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Tes
Giro #390
Court 1
0
0
Minji   Linus
Giro #391
Court 1
0
0
e   Saimaa Brewing
Giro #392
Court 1
0
0
NASA   Younjung
Giro #393
Court 1
0
0
Sakura   Kim Chaewon
Giro #394
Court 1
0
0
Shin Yuna   5
Giro #395
Court 1
0
0
Bona   Pelaser
Giro #396
Court 1
0
0
Luda   Jase/Hannes
Giro #397
Court 1
0
0
Ingenium   Zhang Miaoyi
Giro #398
Court 1
0
0
Wonyoung   12
Giro #399
Court 1
0
0
Winter   Yeonhee
Giro #400
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Zhang Jingyi
Giro #401
Court 1
0
0
14   Sun Zhenni
Giro #402
Court 1
0
0
Park Sieun   Ice Barriers
Giro #403
Court 1
0
0
Emperor   Moka
Giro #404
Court 1
0
0
Al/ Oppies   19
Giro #405
Court 1
0
0
Riete/Ryns   (8)
Giro #406
Court 1
0
0
(15)   Mini Zukali
Giro #407
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Jurracs
Giro #408
Court 1
0
0
Gyuri   Shoto
Giro #409
Court 1
0
0
Yein   Wang Churan
Giro #410
Court 1
0
0
Danielle   Iroha
Giro #411
Court 1
0
0
Yoojung   Gaeul
Giro #412
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Karolina
Giro #413
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Linus
Giro #414
Court 1
0
0
Shin Yuna   Tes
Giro #415
Court 1
0
0
Minji   Saimaa Brewing
Giro #416
Court 1
0
0
e   Younjung
Giro #417
Court 1
0
0
NASA   Kim Chaewon
Giro #418
Court 1
0
0
Sakura   Winter
Giro #419
Court 1
0
0
Bona   5
Giro #420
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Pelaser
Giro #421
Court 1
0
0
Luda   Zhang Miaoyi
Giro #422
Court 1
0
0
Ingenium   12
Giro #423
Court 1
0
0
Wonyoung   Zhang Jingyi
Giro #424
Court 1
0
0
14   Yeonhee
Giro #425
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Shoto
Giro #426
Court 1
0
0
Park Sieun   Sun Zhenni
Giro #427
Court 1
0
0
Emperor   Ice Barriers
Giro #428
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Moka
Giro #429
Court 1
0
0
Riete/Ryns   19
Giro #430
Court 1
0
0
(15)   (8)
Giro #431
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Mini Zukali
Giro #432
Court 1
0
0
Gyuri   Jurracs
Giro #433
Court 1
0
0
Yein   Gaeul
Giro #434
Court 1
0
0
Danielle   Wang Churan
Giro #435
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Iroha
Giro #436
Court 1
0
0
Yoojung   Linus
Giro #437
Court 1
0
0
Shin Yuna   Karolina
Giro #438
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Saimaa Brewing
Giro #439
Court 1
0
0
Bona   Tes
Giro #440
Court 1
0
0
Minji   Younjung
Giro #441
Court 1
0
0
e   Kim Chaewon
Giro #442
Court 1
0
0
NASA   Winter
Giro #443
Court 1
0
0
14   Sakura
Giro #444
Court 1
0
0
Jase/Hannes   5
Giro #445
Court 1
0
0
Luda   Pelaser
Giro #446
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   12
Giro #447
Court 1
0
0
Ingenium   Zhang Jingyi
Giro #448
Court 1
0
0
Wonyoung   Shoto
Giro #449
Court 1
0
0
Park Sieun   Yeonhee
Giro #450
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Jurracs
Giro #451
Court 1
0
0
Emperor   Sun Zhenni
Giro #452
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Ice Barriers
Giro #453
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Moka
Giro #454
Court 1
0
0
(15)   19
Giro #455
Court 1
0
0
Kim Jiwon   (8)
Giro #456
Court 1
0
0
Gyuri   Mini Zukali
Giro #457
Court 1
0
0
Danielle   Gaeul
Giro #458
Court 1
0
0
Yein   Linus
Giro #459
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Wang Churan
Giro #460
Court 1
0
0
Shin Yuna   Iroha
Giro #461
Court 1
0
0
Yoojung   Saimaa Brewing
Giro #462
Court 1
0
0
Bona   Karolina
Giro #463
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Younjung
Giro #464
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Tes
Giro #465
Court 1
0
0
Minji   Kim Chaewon
Giro #466
Court 1
0
0
e   Winter
Giro #467
Court 1
0
0
NASA   14
Giro #468
Court 1
0
0
Park Sieun   Sakura
Giro #469
Court 1
0
0
Pelaser   5
Giro #470
Court 1
0
0
Luda   12
Giro #471
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   Zhang Jingyi
Giro #472
Court 1
0
0
Ingenium   Shoto
Giro #473
Court 1
0
0
Wonyoung   Jurracs
Giro #474
Court 1
0
0
Emperor   Yeonhee
Giro #475
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Mini Zukali
Giro #476
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Sun Zhenni
Giro #477
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ice Barriers
Giro #478
Court 1
0
0
(15)   Moka
Giro #479
Court 1
0
0
Kim Jiwon   19
Giro #480
Court 1
0
0
Gyuri   (8)
Giro #481
Court 1
0
0
Danielle   Linus
Giro #482
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Gaeul
Giro #483
Court 1
0
0
Yein   Saimaa Brewing
Giro #484
Court 1
0
0
Shin Yuna   Wang Churan
Giro #485
Court 1
0
0
Bona   Iroha
Giro #486
Court 1
0
0
Yoojung   Younjung
Giro #487
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Karolina
Giro #488
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Kim Chaewon
Giro #489
Court 1
0
0
Pelaser   Tes
Giro #490
Court 1
0
0
Minji   Winter
Giro #491
Court 1
0
0
e   14
Giro #492
Court 1
0
0
Park Sieun   NASA
Giro #493
Court 1
0
0
Emperor   Sakura
Giro #494
Court 1
0
0
Luda   5
Giro #495
Court 1
0
0
12   Zhang Jingyi
Giro #496
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   Shoto
Giro #497
Court 1
0
0
Ingenium   Jurracs
Giro #498
Court 1
0
0
Wonyoung   Mini Zukali
Giro #499
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Yeonhee
Giro #500
Court 1
0
0
Ancient Warriors   (8)
Giro #501
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Sun Zhenni
Giro #502
Court 1
0
0
(15)   Ice Barriers
Giro #503
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Moka
Giro #504
Court 1
0
0
Gyuri   19
Giro #505
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Linus
Giro #506
Court 1
0
0
Danielle   Saimaa Brewing
Giro #507
Court 1
0
0
Shin Yuna   Gaeul
Giro #508
Court 1
0
0
Yein   Younjung
Giro #509
Court 1
0
0
Bona   Wang Churan
Giro #510
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Iroha
Giro #511
Court 1
0
0
Yoojung   Kim Chaewon
Giro #512
Court 1
0
0
Pelaser   Karolina
Giro #513
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Winter
Giro #514
Court 1
0
0
5   Tes
Giro #515
Court 1
0
0
Minji   14
Giro #516
Court 1
0
0
e   Park Sieun
Giro #517
Court 1
0
0
Emperor   NASA
Giro #518
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Sakura
Giro #519
Court 1
0
0
Luda   Zhang Jingyi
Giro #520
Court 1
0
0
12   Shoto
Giro #521
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   Jurracs
Giro #522
Court 1
0
0
Ingenium   Mini Zukali
Giro #523
Court 1
0
0
Wonyoung   (8)
Giro #524
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Yeonhee
Giro #525
Court 1
0
0
Ancient Warriors   19
Giro #526
Court 1
0
0
(15)   Sun Zhenni
Giro #527
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Ice Barriers
Giro #528
Court 1
0
0
Gyuri   Moka
Giro #529
Court 1
0
0
Shin Yuna   Linus
Giro #530
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Saimaa Brewing
Giro #531
Court 1
0
0
Danielle   Younjung
Giro #532
Court 1
0
0
Bona   Gaeul
Giro #533
Court 1
0
0
Yein   Kim Chaewon
Giro #534
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Wang Churan
Giro #535
Court 1
0
0
Pelaser   Iroha
Giro #536
Court 1
0
0
Yoojung   Winter
Giro #537
Court 1
0
0
5   Karolina
Giro #538
Court 1
0
0
Seo Jisoo   14
Giro #539
Court 1
0
0
Luda   Tes
Giro #540
Court 1
0
0
Minji   Park Sieun
Giro #541
Court 1
0
0
Emperor   e
Giro #542
Court 1
0
0
Al/ Oppies   NASA
Giro #543
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Sakura
Giro #544
Court 1
0
0
Zhang Jingyi   Shoto
Giro #545
Court 1
0
0
12   Jurracs
Giro #546
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   Mini Zukali
Giro #547
Court 1
0
0
Ingenium   (8)
Giro #548
Court 1
0
0
Wonyoung   19
Giro #549
Court 1
0
0
(15)   Yeonhee
Giro #550
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Moka
Giro #551
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Sun Zhenni
Giro #552
Court 1
0
0
Gyuri   Ice Barriers
Giro #553
Court 1
0
0
Bona   Linus
Giro #554
Court 1
0
0
Shin Yuna   Saimaa Brewing
Giro #555
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Younjung
Giro #556
Court 1
0
0
Danielle   Kim Chaewon
Giro #557
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Gaeul
Giro #558
Court 1
0
0
Yein   Winter
Giro #559
Court 1
0
0
Pelaser   Wang Churan
Giro #560
Court 1
0
0
5   Iroha
Giro #561
Court 1
0
0
Yoojung   14
Giro #562
Court 1
0
0
Tes   Karolina
Giro #563
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Park Sieun
Giro #564
Court 1
0
0
Luda   Shoto
Giro #565
Court 1
0
0
Minji   Emperor
Giro #566
Court 1
0
0
Al/ Oppies   e
Giro #567
Court 1
0
0
Riete/Ryns   NASA
Giro #568
Court 1
0
0
(15)   Sakura
Giro #569
Court 1
0
0
Zhang Jingyi   Jurracs
Giro #570
Court 1
0
0
12   Mini Zukali
Giro #571
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   (8)
Giro #572
Court 1
0
0
Ingenium   19
Giro #573
Court 1
0
0
Wonyoung   Moka
Giro #574
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Yeonhee
Giro #575
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Ice Barriers
Giro #576
Court 1
0
0
Gyuri   Sun Zhenni
Giro #577
Court 1