Court 1
Round #1
Simen vs Thomas
Andrew Martin
Round #2
Thomas vs Gøran
Andrew Martin
Round #3
Andrew vs Simen
Martin Gøran
Round #4
Andrew vs Simen
Gøran Thomas
Round #5
Simen vs Thomas
Martin Gøran
Round #6
Thomas vs Gøran
Andrew Martin
Round #7
Andrew vs Simen
Martin Gøran
Round #8
Andrew vs Simen
Gøran Thomas
Round #9
Simen vs Thomas
Andrew Martin
Round #10
Thomas vs Simen
Gøran Martin
Round #11
Simen vs Thomas
Martin Gøran
Round #12
Gøran vs Thomas
Martin Andrew
Round #13
Thomas vs Simen
Martin Andrew
Round #14
Andrew vs Simen
Martin Gøran
Round #15
Simen vs Andrew
Thomas Gøran